TOPlist

www.zatecvolipiraty.cz

ŽatecVolíPiráty

Pirátská strana

Žatec

Volby

Cool

Život

Styl

Kandidatka

Dobrovolnik

www.zatecvolipiraty.cz

ŽatecVolíPiráty

Pirátská strana

Žatec

Volby

Cool

Život

Styl

Kandidatka

Dobrovolnik

Přijďte volit: 10. a 11. října 2014

hlavní stránka program kandidátka výzva pro dobrovolníky přispění galerie akcí články kontakty
Obecný program pro komunální volby
 
Volební
program

místního sdružení České pirátské strany Žatec
pro komunální volby 2014
 
 
 

 
Program je vytvořen na základě obecného programu České pirátské strany pro komunální volby 2014 a dlouhodobého programu České pirátské strany.
Kandidáti České pirátské strany jsou také vázáni demokratickým minimem .
1) Zprůhledníme chod a financování radnice
 
 
Všechny smlouvy obce umístíme na Internet.
Podle studií se až 25 % z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně, na nadbytečné výdaje a korupci. Všechny obchodní smlouvy uzavřené obcí musí být ještě před uzavřením vystaveny na internetových stránkách obce v plném znění. Obdobně se budou zveřejňovat i smlouvy podniků a institucí vlastněné obcí. Budeme jednat v duchu zákona o registru smluv, i když tento zákon ještě neplatí. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s obcí sjednány. Pokud budou smlouvy obsahovat informace, které nelze zveřejnit z důvodu ochrany osobních údajů, budou tyto údaje vymazány a smlouva zveřejněna bez nich. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám. Slovensko zveřejňováním smluv ušetřilo již miliardy korun, měli bychom s tím začít i my.
 
Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví obce.
Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby obec přešla k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky obce utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem obec, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro obec samotnou. Otevřený účet zprostředkovává přímo banka. Nejedná se tedy o zveřejňování jednotlivých faktur úřadem, které je ovlivnitelné.
 
Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné.
Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že se do záměrně utajovaného řízení přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět. Ve smlouvách musí být sjednáno, že obec neplatí dodatečné náklady nad vysoutěženou cenu.
 
Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky.
Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Obec stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochotna zaplatit, a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Regionální příslušnost firmy je pouhým parametrem, který může znamenat výhodu v řízení, nikoliv základním výběrovým kritériem, jak je tomu často doposud. Podobným parametrem je i předchozí zkušenost s dodavatelem.
 
 
 
 
2) Budeme hospodařit efektivně
 
 
Snížíme byrokracii.
Odstraníme přebujelou byrokracii obce, při úřadování chceme naopak lépe využívat nové technologie. Umělé udržování zaměstnanosti najímáním úředníků je neefektivní a ztěžuje podnikání. Dáváme přednost investicím do rekvalifikace.
 
Vyrovnáme rozpočty.
Prosazujeme vyrovnaný obecní rozpočet.
Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivést obec do vleklých finančních problémů. Obec by si měla tvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro další rozvoj obecních částí. Schodkový rozpočet je možný jen výjimečně (např. v případě náhlého výpadku příjmů v důsledku hospodářské krize nebo přírodní katastrofy). Obec však musí být vždy schopna tento schodek splatit během několika málo let.
 
Povedeme úřady k úspornému hospodaření.
Úředníci jsou v dnešním systému přidělování obecních či státních peněz nuceni vyčerpat celou přidělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz se vrací. Tento systém je podle nás špatný. Příslušné odbory obce by měly dostat finance na určitý projekt a nevyčerpané peníze na konci roku převést do rezervního fondu na další období. Úředníci by měli být vedeni k šetření a kvalitě.
 
 
 
3) Budeme jednat s občany
 
 
Jednáme s lidmi otevřeně.
Piráti budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji.
 
O termínu zasedání a programu zasedání musí být občan předem informován nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Městský úřad zřídí mailing list pro všechny zájemce o včasné a kompletní informace z vývěsky MÚ.
 
Budeme pořizovat a zveřejňovat audiovizuální záznamy ze zasedání městského zastupitelstva. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Informace o zasedání rady a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl každý občan schopný tyto informace dohledat a obsah těchto záznamů následně pochopit. Zájemcům tyto informace budou doručovány elektronickou poštou.
 
Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky.
Veškeré podklady jednání musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou, případovou studií nebo odkazován na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.) Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.
 
Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a neziskové organizace.
Souhlasíme s tím, aby občané a spolky města Žatce měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady. Aktivně oslovíme všechny zájmové skupiny v Žatci a vyzveme je k účasti na rozhodování o městě.
 
 
 
4) Usnadníme přístup k informacím
 
 
Zavedeme automatické zveřejňování informací obce a závislých organizací.
Podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím má obec povinnost zveřejňovat poskytnuté informace, o které si lidé požádají. Chceme jít mnohem dále a zveřejňovat všechny informace, u kterých není důvod k utajení. Odmítáme, aby se obec vymlouvala na obchodní tajemství. Informace je potřeba vhodně třídit a značkovat, aby nedošlo k přehlcení. Přitom uplatníme výjimky z důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových poměrů apod., které zákon obsahuje.
 
Stejná pravidla se musí vztahovat na obcí zřizované organizace, obecní příspěvkové organizace a obchodní organizace, které obec ovládá. Budeme důsledně uplatňovat nápravné a sankční prostředky proti úředníkům, kteří zákon o svobodném přístupu porušují a občanům přístup k informacím znemožňují.
 
Veškeré veřejné informace budou občanům poskytovány bezplatně a elektronicky.
 
O příjmech a výdajích města budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.
Moderní věk vystihuje obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace rozpočtu je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočty poskytovat v otevřeném formátu na webu.
 
Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu.
Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné. Vedle toho musí existovat možnost se přihlásit k odběru aktualizací v okolí svého bydliště.
 
 
 
5) Vyjdeme vstříc aktivním občanům
 
 
Podporujeme skutečné místní referendum a občanskou iniciativu.
Současný zákon o obecním referendu považujeme za bezzubý paskvil, který reálnému zapojení občanů spíše brání. Jednak zakazuje občanům rozhodovat o těch nejdůležitějších věcech (rozpočtu, obecně závazných vyhláškách, odvolání) a jednak stanovuje příliš přísné podmínky pro jeho vyhlášení. Piráti chtějí skutečnou demokracii, a proto jsou pro nás taková omezení nepřijatelná. Budeme vyhovovat návrhům na vyhlášení referenda i v případě menšího počtu podpisů v petici, než jaký zákon požaduje. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci.
 
Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou.
Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.
 
Zřídíme elektronický systém, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi.
Vedle běžného osobního setkání voliče se zastupitelem preferujeme i další formy komunikace a předávání zpětné vazby. Chceme spolupracovat se státními orgány, abychom společně vytvořili elektronický systém, kde budou podněty občanů řešeny a zkušenosti mezi obcí sdíleny. Vedle toho zde bude umožněna veřejná neanonymní diskuse o návrzích, které jsou předloženy obecním orgánům.
 
Usnadníme vznik spolků a vytvoříme dobré podmínky pro jejich zapojení do obecních záležitostí.
Spolky a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Žatec má řadu prostorů, které nejsou celý den využity a měly by být k dispozici aktivním občanům a spolkům. Podporujeme představu „inkubátoru“ pro nové spolky. Vznikajícím občansky prospěšným spolkům a iniciativám nabídneme bezplatně prostory, kde se lidé mohou scházet a mají dostatečné technické zázemí. Sami aktivně oslovíme potenciální zájemce a podpoříme tak rozvoj malých sdružení a spolků, kterým rádi dáme slovo.
 
Podporujeme místní podnikání.
Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí v Žatci tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obcí a regionů. Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky v obci před nadnárodními obchodními řetězci.
 
 
 
6) Veřejné služby budou sloužit občanům
 
 
Dohlédneme na kvalitní veřejné služby.
Veřejné služby tu nejsou pro zisk, ale v zájmu občanů.
 
Poskytování kvalitních veřejných služeb je hlavním cílem územní samosprávy. Námi navrhované otevřené hospodaření přinese úspory, které umožní dlouhodobě dotovat i neziskové, přitom prospěšné služby a jejich rozvoj.
 
Stavíme se proti nadbytečnému sledování občanů v případech, kde to není opodstatněné.
Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer. Normální člověk má jen velmi málo možností, jak používat veřejné služby bez sledování. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na některých místech (bankomaty, zlatnictví, nebezpečná místa, parkoviště). Jinde občany obtěžují, aniž by přispívaly k objasňování zločinů. Sledovací systémy podrobíme kontrole veřejnosti. Soukromé sledovací systémy nesmí zasahovat do soukromí občanů, kteří o to nemají zájem.
 
Dopravní infrastrukturu budujme s rozmyslem.
Financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury se musí dostat pod veřejnou kontrolu.
 
Všechny dopravní organizace spadající pod obec musí fungovat transparentně. Jsme proti monopolu na objednávání dopravní obslužnosti, naopak podporujeme soutěž mezi poskytovateli. Veřejné zakázky musí být vypisovány tak, aby se soutěže mohlo účastnit co nejvíce firem. Veškeré smlouvy a dokumentace musí být ke kontrole na Internetu. V případě Žatce oslovíme malé dopravce a podnikatele, kteří by mohli levně zajistit dopravní obslužnost do okolních obcí.
Žatecká městská hromadná doprava by měla podléhat konkurenci, která by vedla ke zlepšení poskytovaných služeb a zkrácení intervalů mezi autobusy.
 
Piráti podporují svobodnou volbu způsobu přepravy. Proto je potřeba, aby se i nadále s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklotrasy náhle nekončily. Budování cyklostezek podpoříme za rozumných podmínek a transparentními výběrovými řízeními minimalizujeme jejich cenu.
 
 
 
7) Prosadíme moderní technologie
 
 
Usnadníme občanům styk s úřady.
Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy. Umožníme každému se takovým občanem stát a zajišťovat spolu s ostatními nestranný dohled nad státní správou.
 
Zavedeme elektronické systémy zajištující komunikaci a aktivní zapojení široké veřejnosti ve správě obce a budeme podporovat obdobný vývoj i na obecní úrovni. Umožníme občanům se elektronicky sdružovat na místním principu a diskutovat s politiky problémy, které se jich týkají.
 
Zpřístupníme úřady občanům.
Chceme zavést bezplatný elektronický podpis pro všechny občany.
Elektronický podpis je prostředek pro ověřování totožnosti účastníků elektronické komunikace a její bezpečnosti. Umožníme občanům komunikovat efektivně, pohodlně, snadno a bezpečně s úřady; ti si tak budou moci velkou část byrokracie odbýt elektronicky. Elektronický podpis společně s dalšími navrhovanými opatřeními umožní občanům se aktivně a účinně zapojit do státní správy.
 
Obec musí zajistit dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie.
Pro úsporu času občanů zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na městském webu, a to v otevřených formátech, zpracovatelných zdarma dostupným softwarem. Pro lepší informovanost nabídneme možnost přihlásit se k odběru vývěsky města v e-mailové podobě a RSS. Zaměříme se na to, aby byly formuláře a smlouvy připraveny na bezproblémové použití; nutnou podmínkou je použití srozumitelné češtiny, nikoliv právní hantýrky.
 
Osvobodíme software a formáty, tím ušetříme.
Zajistíme přechod úřadů na svobodný software kdekoliv je to možné. Svobodný software bude rozšířen i do škol, knihoven a dalších organizací zřizovaných obcí.
 
V dnešní době existuje řada počítačových programů, které jsou dostupné zdarma a zvládnou stejné funkce jako zavedené komerční programy. Přesto Město Žatec dosud utrácí obrovské peníze za komerční programy. Kromě toho, že je svobodný software dostupný zdarma, lze také studovat jeho zdrojový kód, takže do programu nelze schovat zlomyslné funkce, které mohou ohrozit bezpečnost osobních údajů občanů nebo umožňují manipulace („losovačka“ u veřejných zakázek). Svobodný software má také výhody při vyučování, a proto podporujeme jeho rozšíření do škol. Pro dlouhodobou úsporu nákladů se zavazujeme používat svobodný software všude tam, kde je to možné.
 
Zrovnoprávníme živnostníky a střední firmy ve veřejných zakázkách týkajících se informačních technologií.
U velkých komerčních programů je často problém, že kvůli copyrightu nemůžete program sami upravovat a doplňovat, i když si ho legálně koupíte. Také pro svobodný software existují komerční firmy, které se zabývají jeho vývojem a podporou. Výhoda svobodného softwaru je také v tom, že úřad není závislý na jednom dodavateli, ale může si najmout firmu, která program doplní a upraví podle potřeb úřadu. Nově vyvinutý program bude dostupný i pro další použití úřadů, ale díky svobodné licenci ho budou moci používat i občané a firmy ve svém podnikání.
 
Zavedeme profesionální šablony a otevřené standardy pro dokumenty, které usnadní jejich zveřejňování.
Podobně jako v Německu bude součástí úředních šablon i jednotný a profesionální vzhled dokumentů. Díky jednotným šablonám a svobodným formátům podle standardu Open Data budou rozhodnutí rychleji zpracována a automaticky publikována v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím podle modelu transparentní organizace.
 
 
 
 
8) Podpoříme školy a studenty
 
 
Kvalitní školy se nám vyplatí
Piráti chápou vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce.
 
Vzdělání nelze chápat jednostranně ani jako zájem společnosti, ani jako osobní zájem a investici jedince a jeho rodiny. Nepovažujeme za správnou tezi, že by školy měly zejména připravovat studenty na trh práce. Vzdělávání má podporovat a rozvíjet samostatné a svobodné myšlení a právo na něj mají všichni občané.
 
Demokratické školy
Školy by se měly studenty snažit zaujmout, aby si k oboru vytvořili dobrý vztah. Školy nesmí ve studentech potlačovat osobnostní a talentové rysy. Také by měly sloužit jako místa, kde se mladí lidé učí toleranci, demokratickým principům a diskuzi.
Vlastní iniciativou vytvoříme pro školy vzdělávací programy, budeme pořádat přednášky pro studenty a podpoříme vznik studentských zájmových spolků a sdružení všemožného zaměření.
 
Studenti a rodiče by měli mít právo aktivně zasahovat do školního dění a o svém právu by měli být informováni. Prosadíme, aby vedení školy samo oslovovalo studenty a nechalo je zapojovat se.
Škola musí pružně reagovat na podněty a informovat všechny zúčastněné. Proto je nutné dodržovat pravidla otevřeného hospodaření a jednání. Výměnu informací mezi školou, žáky a rodiči zajistí elektronický systém postavený na svobodném softwaru, aby náklady na komunikaci byly co nejlevnější a komunikace přehledná a efektivní.
 
Školní parlamenty a studentské rady by neměly být pouhou formalitou. Jejich činnost prověříme a iniciujeme jejich obnovu či vznik.
 
Na všech školách v Žatci by se měly uskutečňovat stínové Studentské volby.
 
Vyzveme studenty, aby se také angažovali ve veřejném dění. Petiční výbor Žatec proti neonacistům v roce 2012, složený převážně ze studentů Gymnázia Žatec, dokazuje, že i v dnešní době si mladí lidé dokáží říct o slovo a že jejich slovo má váhu.
 
Nepodporujeme účelové sdružování oborově rozdílných škol v jeden administrativní celek.
 
Ředitelé škol mají mít možnost efektivně a transparentně rozhodovat o vývoji školy.
Chceme zvýšit možnosti ředitelů v ohledech rozhodování o budoucím vývoji škol, jak po finanční, tak po provozní stránce. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok nebo vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Do přípravy a projednávání těchto dokumentů by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost. Zároveň zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí.
 
Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol.
 
Uvědomujeme si důležitost celoživotního vzdělávání.
Budeme podporovat zájmové kroužky a kurzy dostupné každému, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. Vytvoříme podmínky pro vzájemné vzdělávání uvnitř komunity formou přednášek a kurzů. Tomu chceme pomoci volně šiřitelnými studijními materiály vytvořenými na školách a poskytnutím zázemí pro setkání za účelem vzdělávání. Veřejné prostory Města Žatce otevřeme k těmto účelům veřejnosti bezplatně a vyjdeme vstříc s podporou takových záměrů.
 
Otevřené formáty zaručí levnou a efektivní výměnu informací.
Dokumenty a software, které vzniknou v průběhu vzdělávání, budou vždy vydávány pod svobodnými licencemi jako např. Creative Commons. Již vytvořené informace pak bude možné snadno a levně použít v budoucnu a občané je budou mít k dispozici pro samostatné sebevzdělání. Absolventi tak získají jednoduchou možnost, jak kdysi nabyté znalosti doplňovat. Podporujeme svobodné vzdělávací projekty jako je Wikipedie, které považujeme za vhodné k zapojení studentů, jejichž snaha tak může být ku prospěchu ostatním.
 
 
 
9) Žatec se stane kulturním centrem
 
Digitální knihovna.
Pirátská strana podporuje místní knihovny, které by měly každému čtenáři zprostředkovat jakoukoliv knihu a měly by být zapojeny do celostátního projektu digitalizace kulturního bohatství. Do budoucna je pochopitelně třeba knihovny modernizovat, aby zajistily každému přístup k informacím. Do budov žatecké knihovny necháme zavést vysokorychlostní Internet, který umožní vyhledávat a poskytovat knihy a dokumenty, které fyzicky knihovna nevlastní.
 
Na historické dědictví by neměl sedat prach.
Podobně je třeba klást důraz na aktualizaci muzeí a galerií, aby nadále mohly plnit svou důležitou funkci, a vzbuzovaly v návštěvnících touhu po dalším poznání. Depozitáře Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci a Chmelařského muzea obsahují nepřebernou studnici historického dědictví, kterým je Žatec unikátně bohatý.
Vyhradíme prostředky pro záchranu, digitalizaci a zveřejnění co největšího počtu historických dokumentů a artefaktů. Z úrovně péče o kulturní dědictví města vyplývá jeho prestiž. Žatec si vzhledem ke své bohaté historii zaslouží prestižní instituce. Ušetříme peníze, které využijeme na rozvoj a modernizaci kulturních institucí v Žatci.
 
Zasadíme se o co možná největší podporu rekonstrukcí zchátralých historických budov. Pokusíme se najít cesty, jak oživit Náměstí Svobody a přilehlé ulice.
 
Upřednostňujeme materiální podporu před finanční.
Poskytování finančních dotací nepovažujeme vždy za hlavní a jediný způsob veřejné podpory. Finanční dotace by v každém případě měly být poskytovány jen transparentním organizacím. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších. Kultura a sport přináší mnoho výhod, které obchodní domy nemohou nabídnout, a měly by být občanům blízko. Proto by se místa vhodná pro kulturní využití v centru obcí neměla přeměňovat v komerční centra, ale měla by být v zásadách územního rozvoje vyhrazena právě pro kulturu a sport.
 
V oblasti kultury a sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně informováni, aby k ní měli rovný přístup.
 
Je zbytečné podporovat subjekty, které samy o sobě prosperují a jsou komerčně úspěšné, jako profesionální sportovní kluby a profesionální kapely. Naopak chceme podporovat komunitní projekty a vytvořit tak podmínky pro volnočasové aktivity.
 
Kulturní akce každý víkend?
Žatec by neměl být slavný pouze pro Dočesnou. Žatec má kapacity i potenciál pro to stát se kulturním centrem Ústeckého kraje. Stačí se jen zapojit a naplánovat vlastní akci. Město by mělo takovou iniciativu podpořit materiálně i finančně. Občané by sami měli plánovat, organizovat a spolufinancovat akce, které si přejí mít ve městě. Městský úřad takovým občanům nabídne pomocnou ruku vždy, bude-li to možné a bude-li to v zájmu města.
 
Dovedeme Žatec do UNESCO.
Žatec je svým historickým významem i jako centrum světově významné chmelařské oblasti unikátní ve světovém měřítku. Prosadíme zápis města do UNESCO, uvědomujeme si však, že to automaticky nepovede k neřízenému návalu turistů z celého světa. Pro turisty je třeba vytvořit potřebné zázemí a nabídnout jim kvalitní služby. Je také třeba, aby se v průběhu celého roku v Žatci konaly akce, které přilákají veřejnost z širokého okolí, která se bude do Žatce ráda vracet. Žatec je také třeba chytře, poutavě a moderně propagovat v zahraničí. Věříme, že Piráti se mohou stát svěžím proudem pro „export“ Žatce do celého světa.
 
 
 
 
10) Zajistíme kvalitní sociální a zdravotní služby
 
 
Osobní přístup v sociálních službách.
Stejně jako pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup. Jednoznačně se však stavíme za zachování žatecké nemocnice a pokusíme se zamezit omezení jejích služeb.
 
Současný přístup zdravotnických a sociálních zařízení ke klientům je v některých případech neosobní. V řadě případů stav klienta umožňuje, aby nebyl zavřený v nemocnici nebo v domově důchodců, ale není k dispozici podpora pro takovou péči. Proto jsme pro to, aby se při plánování zdravotní a sociální péče obce brala v úvahu vedle klasických porodnic také centra aktivního porodu, vedle domovů důchodců pomocné pečovatelské služby a vedle nemocniční péče i domácí ošetřování, kdykoliv mají lidé o takové služby zájem.
 
Žatec bude prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení.
Pro zajištění rovnoprávnosti je potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení (vzdělání, komunitní centra, důsledné potírání trestné činnosti). Odmítáme jakoukoliv formu diskriminace a rasismu (včetně tzv. obráceného rasismu). Iniciujeme vznik vzdělávacích a osvětových programů s lokální tématikou pro žatecké školy. Vyhlašujeme také nulovou toleranci neonacismu a fašismu.
 
Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby.
Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnosti vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením. Podpora zakládání rodin rovněž povede k posílení demografické struktury celé společnosti. Podporujeme také alternativní rodinné modely.
 
 
 
11) Dáme lidem šanci najít si práci
 
 
Obec by neměla vytvářet umělou zaměstnanost a plýtvat tak lidmi na něco, co prostě není potřeba.
Ostatní politické strany se předhánějí v tom, která zavede více nových pracovních míst. Pirátská strana nepovažuje umělou tvorbu pracovních míst, například přijímáním zbytečných úředníků, za smysluplné řešení. Umělá pracovní místa by se měla zřizovat jen u lidí s postižením a v dalších zvláštních případech. Je třeba využít přirozené tržní mechanismy, v ostatních případech upřednostníme rekvalifikaci podle schopností.
 
Uvědomujeme si, že zaměstnanost je v době, kdy velkou část prací zvládnou technologie, složitou otázkou. Odpověď na tuto otázku vnímáme jako novou výzvu.
 
Díky snížení celkové pracovní zátěže mají lidé více času na svou rodinu, koníčky, sebevzdělávání a odpočinek. Ve svém volném čase se mohou věnovat tvůrčím činnostem v kultuře i pomoci ostatním, což má vedle neekonomických přínosů též přímý ekonomický efekt. Nezaměstnaná je žena na mateřské dovolené, student připravující se na povolání, rekvalifikující se horník i vysokoškolský profesor, který má tvůrčí volno – bez nich by naše společnost nemohla dobře fungovat. Proto odmítáme černobílé vidění nezaměstnanosti.
 
Obec pomůže absolventům a nezaměstnaným lidem získat práci.
Moderní technologie nabízejí nové přístupy, jak lidem hledání práce usnadnit, pokud o ni mají sami zájem. Velkým demografickým problémem je zejména nezaměstnanost mladých lidí, kterým chybí praxe, a lidí ve středním věku, kteří opustili dlouhodobé zaměstnání. Současný systém evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky je zastaralý a neodpovídá moderním potřebám trhu práce. Město Žatec by mělo v této problematice spolupracovat se státními orgány, aby lidé i podniky měli co nejvíce aktuálních informací z trhu práce. Na programy zaměstnanosti lze čerpat evropské dotace.
 
 
 
12) Chráníme životní prostředí
 
 
Recyklace se musí vyplatit přímo těm, kteří mají snahu recyklovat.
Smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale naopak maximální zhodnocení. Doposud z odpadů takto využíváme pouze zlomek z možného energetického a jiného potenciálu. Chceme snížit poplatky za zpracování odpadů a vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady.
 
Ekologické zátěže chceme odstraňovat přímo v místě vzniku.
Budeme proto klást důraz na výběr skutečně efektivních způsobů odstranění ekologických zátěží. Podporujeme rozvoj hromadné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí. Jsme proti převážení odpadů do jiných obcí, či krajů, čímž se problém odpadového hospodářství neřeší, ale pouze odsouvá. U průmyslových projektů je třeba důkladně zhodnotit, zda míra znečišťování okolí nepřevyšuje jejich přínos.
 
Otevřeme všechna jednání o projektech, které mají za cíl odstranit ekologickou zátěž.
Velký důraz budeme klást na odbornost a celkový záměr projektu s využitím nejlepší dostupné technologie pro odstranění ekologické zátěže. Přitom je třeba dbát na odstranění přebujelé byrokracie, která často ochranu životního prostředí komplikuje, a informovat občany srozumitelně. Budeme přitom pozorně sledovat a zohledňovat doporučení Akademie věd České republiky, veřejných vysokých škol a dalších veřejných institucí, které se odborně vyjadřují k ekologickým problémům.
 
Podpoříme občanskou iniciativu.
Materiálně i finančně podpoříme dobrovolnické úklidové akce na území Města Žatce, které se v posledních dvou letech ukázaly jako efektivní při boji s těžko dostupnými černými skládkami a odpadky v problémových lokalitách. Všude tam, kam se nedostane technika a kde nestačí kapacity městských institucí, mohou k likvidaci ekologické zátěže a zkrášlení životního prostředí v Žatci přispět občané.
 
 
Ekologicky rozvíjíme obec i krajinu.
Nepovažujeme za správné, když při projednávání některých projektů s dopadem na životní prostředí vystupuje město zároveň v roli investora a zároveň v roli posuzujícího úřadu. V takových případech je potřeba nezávislé posouzení jiným kompetentním úřadem. Hlavním hlediskem pro posuzování průmyslových podniků by mělo být použití nejlepší dostupné technologie.
 
Zohledníme doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru a místních sdružení k projektům s dopadem na životní prostředí.
 
Nezisková sdružení a ekologické iniciativy poskytují zpravidla bezplatně odborný oponentní názor a poukazují na chyby, ke kterým dochází. Tento pohled přináší nové informace a zapojuje občany do rozhodování, proto umožníme spolkům účast na řízení a budeme k jejich názoru při rozhodování přihlížet. Takto máme větší šanci vyloučit chyby v rozhodování způsobené tzv. profesionální slepotou.
 
Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci obce, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu.
 
Nebudeme svítit pánu bohu do oken.
Naším cílem je úprava osvětlení tak, aby opravdu plnilo svůj účel. Špatně navržené osvětlení zvyšuje finanční náklady, protože zbytečně spotřebovává energii. Vedle toho může mít nadměrné osvětlení i špatný vliv na zdravý spánek obyvatel. Pokud se nám podaří zavést kvalitní a cílené osvětlení, třeba pak naše děti uvidí ta malá světélka, která se nazývají hvězdy.
 
 
 
13) Nezradíme své ideály
 
 
Vždy budeme postupovat v souladu s Pirátským programem.
U Pirátů nepřipadá v úvahu, že po volbách začnou prosazovat přesný opak toho, co slíbili před volbami. Česká pirátská strana je již od svého založení pevná ve svých ideálech a programovém zasazení. Na rozdíl od ostatních stran mají Piráti dlouhodobý politický program, kterého se drží nejen před volbami, ale v průběhu celé své činnosti. Tento program naši zvolení zastupitelé neporuší a vždy se budou rozhodovat v souladu s pirátskými vizemi a konceptem. Pirátští zastupitelé budu vždy rozhodovat informovaně, angažovaně a v souladu s demokratickým minimem. Nikdy nepodpoříme návrhy, které jsou v rozporu s dlouhodobým programem České pirátské strany.
 
Porazíme chobotnici.
Velké koalice stran, které jsou názorově odlišné, ale spojují je pouze společné lobbistické a „podnikatelsko-politické“ zájmy, jsou ránou pro demokracii a Piráti vnímají jako jeden ze svých hlavních úkolů zamezení podobným účelovým kočkopsům, které zpravidla působí jako pohroma pro obec. Účelovým koalicím, jejichž jediným cílem je uchopení moci a dobrý přístup k penězovodům, se pokusíme zabránit za všech okolností. „Chobotnici“, jak tyto pitoreskní podvody na voliče nazýváme, se případně pokusíme co nejvíce znepříjemnit život. Za žádných okolností po volbách neuzavřeme koalici s KSČM, ODS ani ČSSD, které svým působením v minulosti poškodily Město Žatec. Piráti chobotnici porazí.
 
Nadále budeme organizovat festivaly, přednášky a dobrovolnické úklidy.
Za poslední rok a půl Piráti v Žatci uspořádali více než desítku kulturních, vzdělávacích a dobrovolnických akcí. V pořádání alternativních hudebních festivalů, úklidových akcí, filmových promítání a osvětových přednášek budeme pokračovat nehledě na volební úspěch či neúspěch. Informování veřejnosti o Pirátských tématech a vzdělávání veřejnosti k demokracii považujeme za další z hlavních úkolů České pirátské strany. Ať už volby dopadnou jakkoliv, Piráti Žatec neopustí a nadále se budou zapojovat aktivně do občanského dění.
 
Nezradíme své voliče.
Kandidáti České pirátské strany se zavazují, že budou ctít tento program v průběhu celého svého působení v rámci voleného mandátu. Pirátští zastupitelé také budou v průběhu vykonávání svého mandátu často pořádat veřejná setkání a budou oslovovat veřejnost se žádostí o připomínkování a návrhy. Pirátský zastupitel bude vždy veřejnosti dostupný na emailu a na Internetovém fóru Pirátské strany, kde bude komunikovat s občany. Svůj mandát bude vykonávat aktivně a bude se účastnit všech jednání zastupitelstva (důvodem pro vynechání jednání jsou pouze závažné zdravotní a rodinné důvody). O výkonu mandátu budou volení představitelé Pirátů pravidelně informovat veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv a osobních blogů.
 
 
 
 
 
Jsme na jedné lodi.
 
 
 
 
 
 
VOLTE
PIRÁTY
10. a 11. října 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydalo
 
Místní sdružení České pirátské strany Žatec
 
8. 8. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomáš Weidisch
předseda místního sdružení
Radek Holodňák
1. místopředseda místního sdružení
Michal Schmidt
2. místopředseda místního sdružení
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vít Konečný, Adéla Shánělová, Ilja Roudný, Kateřina Junasová
členové místního sdružení

Náhodný kandidát